Krishna Ashtkam Lyrics In Hindi Pdf | कृष्णाष्टकम् अर्थ सहित पीडीऍफ़ | Gyansagar ( ज्ञानसागर )Krishna Ashtkam Lyrics In Hindi Pdf | कृष्णाष्टकम् अर्थ सहित पीडीऍफ़ | Gyansagar ( ज्ञानसागर  )नमस्कार पाठकों , इन्टरनेट पर मौजूद दो कृष्णाष्टकम है ! दोनों को संलग्न कर रहा हूँ ताकि पाठको की सुविधा के अनुसार वे जो कृष्णाष्टकम पढ़ना चाहते है वो पढ़ सके ! 

भजे व्रजैक मण्डनम्, समस्त पाप खण्डनम्,
स्वभक्त चित्त रञ्जनम्, सदैव नन्द नन्दनम्,
सुपिन्छ गुच्छ मस्तकम् , सुनाद वेणु हस्तकम् ,
अनङ्ग रङ्ग सागरम्, नमामि कृष्ण नागरम् ॥ १ ॥
मनोज गर्व मोचनम् विशाल लोल लोचनम्,
विधूत गोप शोचनम् नमामि पद्म लोचनम्,
करारविन्द भूधरम् स्मितावलोक सुन्दरम्,
महेन्द्र मान दारणम्, नमामि कृष्ण वारणम् ॥ २ ॥

कदम्ब सून कुण्डलम् सुचारु गण्ड मण्डलम्,
व्रजान्गनैक वल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम.
यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया,
युतम सुखैक दायकम् नमामि गोप नायकम् ॥ ३ ॥

सदैव पाद पङ्कजम मदीय मानसे निजम्,
दधानमुत्तमालकम् , नमामि नन्द बालकम्,
समस्त दोष शोषणम्, समस्त लोक पोषणम्,
समस्त गोप मानसम्, नमामि नन्द लालसम् ॥ ४ ॥

भुवो भरावतारकम् भवाब्दि कर्ण धारकम्,
यशोमती किशोरकम्, नमामि चित्त चोरकम्.
दृगन्त कान्त भङ्गिनम् , सदा सदालसंगिनम्,
दिने दिने नवम् नवम् नमामि नन्द संभवम् ॥ ५ ॥

गुणाकरम् सुखाकरम् क्रुपाकरम् कृपापरम् ,
सुरद्विषन्निकन्दनम् , नमामि गोप नन्दनम्.
नवीनगोप नागरम नवीन केलि लम्पटम् ,
नमामि मेघ सुन्दरम् तथित प्रभालसथ्पतम् ॥ ६ ॥

समस्त गोप नन्दनम् , ह्रुदम्बुजैक मोदनम्,
नमामि कुञ्ज मध्यगम्, प्रसन्न भानु शोभनम्.
निकामकामदायकम् दृगन्त चारु सायकम्,
रसालवेनु गायकम, नमामि कुञ्ज नायकम् ॥ ७ ॥

विदग्ध गोपिका मनो मनोज्ञा तल्पशायिनम्,
नमामि कुञ्ज कानने प्रवृद्ध वह्नि पायिनम्.
किशोरकान्ति रञ्जितम, द्रुगन्जनम् सुशोभितम,
गजेन्द्र मोक्ष कारिणम, नमामि श्रीविहारिणम ॥ ८ ॥

यथा तथा यथा तथा तदैव कृष्ण सत्कथा ,
मया सदैव गीयताम् तथा कृपा विधीयताम.
प्रमानिकाश्टकद्वयम् जपत्यधीत्य यः पुमान ,
भवेत् स नन्द नन्दने भवे भवे सुभक्तिमान ॥ ९ ॥

ॐ नमो श्रीकृष्णाय नमः॥
ॐ नमो नारायणाय नमः॥
- आदि शंकराचार्य

______________________________________________________________________वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम् |
देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् ‖

अतसी पुष्प संकाशं हार नूपुर शोभितम् |
रत्न कंकण केयूरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् ‖

कुटिलालक संयुक्तं पूर्णचंद्र निभाननम् |
विलसत् कुंडलधरं कृष्णं वंदे जगद्गुरम् ‖

मंदार गंध संयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजम् |
बर्हि पिंछाव चूडांगं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् ‖

उत्फुल्ल पद्मपत्राक्षं नील जीमूत सन्निभम् |
यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् ‖

रुक्मिणी केलि संयुक्तं पीतांबर सुशोभितम् |
अवाप्त तुलसी गंधं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् ‖

गोपिकानां कुचद्वंद कुंकुमांकित वक्षसम् |
श्रीनिकेतं महेष्वासं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् ‖

श्रीवत्सांकं महोरस्कं वनमाला विराजितम् |
शंखचक्र धरं देवं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् ‖

कृष्णाष्टक मिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् |
कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति ‖
Gyansagar ( ज्ञानसागर )
Gyansagar ( ज्ञानसागर )
Gyansagar ( ज्ञानसागर )Post a Comment

Previous Post Next Post